Amikor is nem kell a gázkészülék cserére gáz MEO átadást kérni!

Gázkészülékek cseréjének egyszerűsített eljárása

Jelenleg egy új gázfelhasználó gázhoz való hozzájutása egy rendezett folyamat. Az 1969. évi VII. törvény óta eltelt több mint 40 év alatt ez a folyamat többszöri szabályozás ellenére sem változott, legfeljebb egyes szereplők új megnevezését kellett megtanulnunk, mint például a gázfogyasztó ma már gázfelhasználó, a gázszolgáltató pedig elosztói engedélyes. Ebben a folyamatban meghatározó szereplő még a tervező, a kivitelező, a műszaki ellenőr, akik mellett közreműködők még a létesítéshez szükséges engedélyek kiadói is.

Ez a folyamat a maga rendezettségével egyben akadály, ha nem a teljes folyamat valósul meg, hanem annak csak egy része, mint például a készülékcsere, mert akkor a feladatok és a kötelezettségek már nem egyértelműen szabályozottak a folyamat szempontjából. Ebből adódik, hogy amíg a felhasználó elfogadja az új létesítésnél a több hetet igénylő folyamatot, addig egy gázkészülék-cserénél ez nem lehet(ne) néhány napnál több. Fűtési idényben elvárható a 24 órán belüli teljesítés.

Az új létesítés jelenlegi folyamata
Az új gázkészülékek létesítésének folyamata jelenleg jogszabályi oldalról jól körülhatárolt, és lényegében az elmúl közel 40 évben nem változott jelentősen. Ezt a rendezett folyamatot akkor tudjuk igazán elemezni, ha az elemzéshez alkalmazzuk a minőségirányítási rendszerek folyamatszabályozásának készítéséhez rendszeresített ún. felelősségi mátrixot. Ezt a mátrixot mutatja az 1. táblázat, ahol rendezett formában látható a folyamatban résztvevő szereplők és felelősségeik kapcsolata. A folyamatnak van trendje, ebből adódóan rendezett, az ez alapján készített szabályozás pedig alkalmazható. A felelősségek a helyükön vannak, ezért a dokumentálásból adódóan ez később is nyomon követhető. Hangsúlyozni kell, hogy ez a folyamat azért ilyen szabályozott, mert a felhasznált tüzelőanyag fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, és elégetése során a felhasználói berendezés és környezetének kapcsolatából az életre és a vagyonbiztonságra veszélyes helyzet is előállhat. Gondoljunk itt az égéstermék-elvezetés és a légellátás problémáira. Felmerül a kérdés, hogy ezt a szabályozott folyamatot szabad-e és lehet-e gyengíteni. Erre a kérdésre lehet választ adni azzal, hogy a felelősségnek továbbra is egyértelműen nyomon követhetőnek kell lennie. Arra pedig, hogy lehet-e egyszerűsíteni ezt a folyamatot, a következőkben keressük a választ.

Mit nevezünk gázkészülék-cserének?
A kérdés megválaszolása előtt vizsgáljuk meg, hogy van-e erre jogszabályi hivatkozás. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (továbbiakban GET) 89. § (6) bekezdése tartalmazza, hogy „A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartására az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről.” Ez az egyetlen hivatkozás, ahol a gázkészülék-cseréről jogszabályi említés történik. A felelősséget pedig a felhasználóhoz rendelik, ahhoz a felhasználóhoz, akinek a létesítési folyamatban felelősség szempontjából meghatározó szerepe van, ahogyan az a felelősségi mátrixból is jól kitűnik. Akkor beszélhetünk egyszerűsített gázkészülék-cseréről, azaz egyszerűsített létesítési folyamatról, ha a folyamatban résztvevő szereplők tevékenysége a jogszabályi kereteknek megfelelő, és a létesítés szempontjából lényeges felelősségi körök jól meghatározottak és kellő módon érvényesíthetők annak érdekében, hogy a későbbiekben ne alakulhasson ki jogvita a cserével kapcsolatosan. Ugyanakkor fontos szempont, hogy a felhasználó igényét a gyors és hatékony eljárásra kielégítse a rendszer, úgy, hogy az új létesítésnél alkalmazott folyamat egyszerűsített változatát alkalmazzuk.

Nézzük, hogy a fentiek alapján milyen lehetőségek vannak!
■ Garanciális időben, illetve amíg a kereskedelemben az adott gyártmány kapható, a készülékcsere az „ugyanazt ugyanarra” rendező elv alapján cserélhető. Felmerül azonban olyan eset is, amikor többszöri javítás után a felhasználónak nincs bizalma a gyártmánnyal szemben, és mást kér.

■ Garancián túl, amikor alkatrész vagy gyártmány hiányában az „ugyanazt ugyanarra” elv objektív okokból nem érvényesülhet, akkor a „hasonlót a hasonlóra” elv érvényesülhet-e?

Itt már számos kérdés merül fel, amelyek közül csak egyet szemléltetünk. Hasonlót a hasonlóra elvről beszélhetünk-e akkor, amikor egy vízmelegítőt és egy fali gázkazánt cserélünk egy kombi gázkazánra? A fentiek alapján úgy közelítjük meg a készülékcserét, hogy nem határozzuk meg a csere fogalmát, hanem azt mondjuk meg, hogy mikor és milyen feltételek mellett lehet az egyszerűsített létesítési folyamatot alkalmazni, készülékcsere esetén. Az a készülékcsere, amelyik nem elégíti ki a lentebb meghatározott feltételeket az egyszerűsített eljárásra, a normál eljárási folyamattal végezhető el.

Hogyan lehet a létesítési folyamatot egyszerűsíteni?
A rendezőelv az kell, hogy legyen, hogy az időtartam csökkentése érdekében a résztvevők számát csökkentjük, a biztonság érdekében pedig felelősségeiket a folyamatban maradó résztvevőkre átcsoportosítjuk. Vizsgáljuk meg a résztvevők szerepét ebben a folyamatban.

A tervező
A tervező közreműködése ebből a folyamatból elvileg elhagyható, mert a 19/2009. Korm. rendelet 1. számú melléklet 14. § (1) szakaszában és a „Gáz-csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési Műszaki Biztonsági Szabályzata” 1. fejezetében foglaltak alapján: A vonatkozó jogszabály szerint:
– legfeljebb azonos teljesítményű,
– azonos működési elvű,
– és a készülék osztályozása (7.4. számú melléklet) szerint azonos alcsoportba tartozó gázfogyasztó készülék cseréje során tervdokumentáció készítése nem szükséges, de a tervező közreműködése szükséges lehet. A folyamat tehát egyszerűsíthető.

A tervfelülvizsgáló
Az előzőből következően, ha nem kell terv, akkor nem szükséges tervfelülvizsgálat sem, tehát a folyamat ismét egyszerűsíthető.

Műszaki-biztonsági ellenőr
A GET 89. § (3) bekezdése szerint: „Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.” A törvény lehetőséget ad arra, hogy ebben az esetben az elosztói engedélyes ezt a feladatot átadja például a kivitelezőnek. A műszaki gyakorlatban ezt jelenti az önellenőrzés, amelyre néhány elosztói engedélyesnél már több éves gyakorlati példát találhatunk. De a közelmúltban is találhatunk jogszabályi példát az 1/1977. (I. 6.) számú NIM rendelet 1. sz. mellékletének a gázenergia Közszolgáltatási Szabályzat 1. § /b) szakaszában, amelyben egy új gázipari szereplő, a gázszerelő-szolgáltató fogalmát rögzítik az alábbiak szerint: „gázszerelő-szolgáltató az a szakipari vállalat vagy szövetkezet, amely alapító határozata, illetve alapszabálya értelmében gázvezeték és gázfogyasztó berendezés szerelésére, javítására és ezen körben fogyasztók részére szolgáltatások végzésére jogosult, ha e működésre vonatkozóan a területileg illetékes gázszolgáltató vállalattal megállapodást kötött.” Ezen Szabályzat 7. § (1) szakasza szerint: „A gázszolgáltató és a szerelő-szolgáltató megállapodhatnak egymással abban, hogy egyes munkák – így meglévő berendezések cseréje – esetében a gázszerelő-szolgáltató a dokumentáció csatolása mellett csak utólagos bejelentésre köteles.” A jogszabály adta lehetőséggel élve több cég is végzett ilyen tevékenységet, amelynek keretében a saját munkájuk önellenőrzését is elvégezték. Ez a rendelet ma már hatályát vesztette, de korábbi alkalmazása jó példa lehet a GET vonatkozó előírásainak alkalmazhatóságára. Figyelemmel a fenti példára, ha az elosztói engedélyesek élnek a hatályos GET adta le-hetőséggel, és ebben az adott esetben megbízzák a kivitelezőt a műszaki-biztonsági felülvizsgálat elvégzésével is, akkor az elosztói felülvizsgálat a készülékcserénél nem szükséges, azaz a folyamat ismét egyszerűsíthető. Mindezek alapján az 1. táblázat mátrixából meghatározható a gázkészülékek cseréjének egyszerűsített felelősségi mátrixa, amelyet a 2. táblázatban mutatunk be. Az egyszerűsített folyamat gyakorlatilag kétszereplős lett, a kivitelezőre és a felhasználóra redukálódott, azaz a megbízó és a megbízott egymással kötött polgári jogi szerződése alapján meghatározottak szerint és felelősségvállalás mellett teljesülhet a megbízó elvárása a rövid határidőre vonatkozóan.

Az egyszerűsített gázkészülék- csere felelősségi mátrixának elemzése
Az elemzés során arra keressük a választ, hogy hogyan lehet felállítani azt a követelményrendszert, amelynek teljesítése eredményezi a megfelelő minőségi kivitelezést és az elvárt biztonságot.

A tervező és/vagy a szakértő
Említettük, hogy ha nem szükséges a kiviteli terv, akkor a tervezőnek sincs szerepe a folyamatban. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni a GMBSZ azon követelményét, mely szerint a légellátási körülményeket szakembernek kell ellenőriznie. Ez lehet a szakmagyakorló mérnökök közül a tervező vagy a szakértő. Szerepe a folyamatban esetleges, minden esetben a kivitelező dönti el, hogy közreműködését igénybe veszi-e.

A kivitelező
Az egyszerűsített felelősségi mátrixban regisztrált kivitelezőnek nevezzük, azért, mert ez a megkülönböztetés az ilyen tevékenységet nem végző kivitelezőkkel szemben. A mestervizsgával és műszaki-biztonsági felülvizsgálati jogosultsággal rendelkező gázszerelőnek, akit a területileg illetékes földgázelosztási engedélyes nyilvántartásba vett, mint kivitelezőnek a főbb felelősségei a mátrix szerint a következők: A regisztrált kivitelező felelős a meglévő épületgépészeti rendszerekhez és építészeti adottságokhoz való szakszerű illesztésért. Amennyiben szakmai szempontból úgy ítéli meg, hogy teljes körűen nem képes ezen feladatot ellátni, úgy felelős a megfelelő szaktudással rendelkező tervező bevonásáért. A kivitelező felel az egyéb épületgépészeti berendezések, elemek kapcsolódásához szükséges kapcsolódási pontok szakszerű és megfelelő kialakításáért.
– A kivitelező felelőssége kiterjed a szükséges jogosultságok birtoklására – az azok hiányában történő munkavégzés jogszerűtlen munkavégzésnek minősül, amelyért a kivitelező büntetőjogi felelősséggel tartozik. A kivitelezés szakszerűségéhez tartozik a kivitelezés megfelelő dokumentálása, a 191/2009. Korm. rendeletben meghatározott esetekben az építési napló jogszabály szerinti vezetése. A kivitelező felel a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban tartásáért, az egyéb szakipari tevékenységek biztosításáért, az irányítása alá tartozó személyek és alvállalkozók esetében a betartatásért. A kivitelezés során minden esetben figyelembe kell venni a felhasználói igényeket.
– A kivitelező felelőssége a létesítéshez és a biztonságos üzemeltetéshez szükséges engedélyek meglétének ellenőrzése, illetve az abban foglaltak maradéktalan betartása, illetve a felhasználók szakszerű tájékoztatása az abban foglalt előírások kivitelezést érintő vonatkozásairól.
– A regisztrált kivitelező felelőssége kiterjed egyszerűsített eljárású gázkészülék-cserék esetén a műszaki-biztonsági felülvizsgálatra az illetékes földgázelosztói engedélyes megbízása alapján. A kivitelezőnek az elkészült munkát műszaki-biztonsági szempontok szerint ellenőriznie kell. A kivitelezőnek biztosítania kell a helyszínen az ellenőrzés feltételeit, a tömörségi nyomáspróba elvégzéséhez szükséges kalibrált vagy hiteles műszereket. A kivitelezőnek meg kell őriznie a szerelésnél alkalmazott anyagok, szerelvények és berendezések termék-megfelelőségét igazoló dokumentumok, bizonylatok másolati példányait, az eredetieket pedig a tulajdonosnak át kell adnia.
– A kivitelező felelőssége az egyszerűsített eljárásban cserélt gázkészülék esetén az illetékes földgázelosztói engedélyeshez történő munkabejelentés megtétele az engedélyes által meghatározott egységes módon, csatolva a munka elbírálásához szükséges bizonylatokat és visszavonhatatlan felelősségvállaló nyilatkozatokat.

Az üzembe helyező
A GET 89. § (4) szakasza szerint: „A gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológia üzembe helyezésére a készülék gyártója vagy a gyártó feljogosított megbízottja is jogosult.” Ha a kivitelező rendelkezik ilyen megbízással, akkor a folyamat ismét egyszerűsíthető. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy egyes gázkészülékek esetén – például bizonyos vízmelegítők – a gyártó nem tesz megkötést, hogy csak a megbízottja helyezheti üzembe a készüléket, azt elfogadja más gázszerelőtől is.

A felhasználó
A felhasználó felelőssége gyakorlatilag nem különbözik a létesítési folyamatban (1. táblázat) meghatározottaktól, ezért ez az egyszerűsítésnek nem témája.

Az alkalmazhatóság feltételei
A 2. táblázatban az egyszerűsített felelősségi mátrix mellett feltüntettük a tevékenység végzéséhez szükségesnek tartott követelményrendszert az alábbiak szerint:
– A regisztrált kivitelezővel szemben támasztott személyi feltételek azért szükségesek, mert a munkavégzés során a kivitelezőnek olyan tevékenységeket is el kell végeznie, amelyeket a létesítési eljárásban más szereplő végez el a felelősség vállalása mellett. Ilyen például a légellátás, szellőzés megfelelősége, a gázkészülék és környezetének kapcsolata, a meglévő rendszerekhez való illesztés, a készülékcseréhez szükséges, a felhasználó által biztosított engedélyek meglé-tének ellenőrzése, az elkészült munka műszaki-biztonsági megfelelősége, és az elosztói engedélyes elvárásai szerinti dokumentálás. Ennek megfelelően a regisztrált kivitelező rendelkezzen mestervizsgával és műszaki-biztonsági felülvizsgálati jogosultsággal.
– A tevékenység a peremfeltételek meghatározásával pontosítható. Szükséges rögzíteni, hogy a készülékcsere nem jár együtt a fogyasztói vezeték cseréjével, átalakításával. Kizárólag a készülék bekötéséül szolgáló flexibilis csatlakozás cserélhető az egyszerűsített eljárás során, természetesen a vonatkozó műszaki-biztonsági feltételek maradéktalan betartása mellett. Az új gázkészülék hőterhelése nem lehet nagyobb 36 kW-nál, és a régi készülék hőterhelésénél. Az égéstermék-elvezetés besorolás szerinti típusa nem változhat, kivéve, ha az új gázkészüléket a vele együtt tanúsított égéstermék-elvezetővel szerelik, és a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe (C típus). Fontosnak tartottuk, hogy csere esetén az új kéménybe köthető gázkészülék csak egyedi önálló kéménybe csatlakozzon. A gyűjtőkéménybe kötött készülékek cseréje – ha az új készüléket is a gyűjtőkéménybe kívánják kötni – tervköteles cserének kell, hogy minősüljön a légellátási és égéstermék-elvezetési problémák bonyolultsága és összetettsége miatt.
– A készülékcsere bejelentése az elosztói engedélyesnek csak az általa meghatározott módon és formában történhet. Erre azért van szükség, mert ez a dokumentum biztosítja a nyomon követhetőséget, és tartalmazza a tevékenységek végzőinek felelősségét.

■ Az egyszerűsített gázkészülék- csere vázlatos folyamata
A fentiek figyelembe vételével tehát kialakítható az egyszerűsített gázkészülék-csere folyamata, amelyet az 1. ábra tartalmaz. A folyamat ott kezdődik, hogy feltételezi, hogy a területileg illetékes földgázelosztói engedélyes rendelkezik egy adatbázissal a területén működő regisztrált kivitelezőkről. Ezen adatbázis frissítése és naprakészen tartása az engedélyes feladata. Az adatbázisba kerülésre vonatkozó feltételeket az elosztói engedélyes határozza meg, azonban a minimálisan ajánlott feltételeket ezen anyagban korábban már megfogalmaztuk. Miután a felhasználó kiválasztotta a számára megfelelő regisztrált kivitelezőt, a kivitelező a helyszínen megállapítja, hogy a gázkészülék-cserét meg lehet-e valósítani gyorsított eljárás keretében, azaz a feltételek adottak-e a gyors és szakszerű kivitelezéshez. Amennyiben nem, úgy a kivitelezőnek fel kell hívnia a figyelmét a felhasználónak a jogszerű eljárásra, amelyet ismertetnie kell vele. Miután a kivitelező alkalmasnak találta a cserét a gyorsított eljárás lefolytatására, és szerződést kötött a felhasználóval, már el is kezdheti a munkát. Abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy tervező bevonására szükség van (például olyan bonyolultabb légellátási probléma esetén, amelynek szakszerű megoldására nem érzi magát kompetensnek), úgy azt saját hatáskörben megteheti. Ha a kivitelező nem von be tervezőt, úgy minden döntéséért saját maga felel, beleértve azt a döntést is, hogy nem vont be tervezőt. A kivitelezést követően a kivitelező elvégezteti az üzembe helyezést, vagy saját maga is elvégezheti, abban az esetben, ha rendelkezik a gyártó vagy a forgalmazó cég engedélyével. A készülékcsere elvégzését, illetve az elvégzéskor felhasznált anyagok, szerelvények, berendezések bizonylatait dokumentálnia kell a kivitelezőnek az engedélyes által meghatározott formában, annak érdekében, hogy az engedélyes megfelelően tudja tárolni és feldolgozni a beérkező nyilatkozatokat. Az elosztói engedélyes a beérkező szerelési nyilatkozatokat feldolgozza. Célszerű a bejelentéshez egy internetes felületet biztosítani, aminek révén egységesíthető a bejelentések feldolgozása. A feldolgozás után az elosztó által meghatározott módon kiválasztásra kerülnek az elosztó által mintavételesen ellenőrizendő kivitelezések. A kiválasztást célszerű úgy meghatározni, hogy a kivitelezők a szükséges gyakoriság szerint legyenek ellenőrizve. Az ellenőrzés eredményétől függően kell minősíteni a regisztrált kivitelezőt, illetve ha az életre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes munkát végzett, meg kell vonni a regisztrációt, így ő már nem szerepelhet az elosztó gyorsított eljárásra jogosult kivitelezőinek adatbázisában. A folytonos mintavételes ellenőrzéssel biztosítható az elosztói adatbázisban szereplő kivitelezők állandó jó színvonala.

Ezen körbe tartozó készülékcsere akkor lehetséges, ha
– az új gázfogyasztó készülék hőterhelése nem nagyobb a régi készülék hőterhelésénél;
– a készülékcsere nem jár a fogy. gázvezeték cseréjével, változtatásával, a gázkészülék bekötésére szolgáló flexibilis kötőelem cserélhető a műszaki-biztonsági előírásoknak megf.;
– az új gázfogyasztó készülék MSZ CEN/TR 1749 szerinti típusa (Axy, Bxy, Cxy) megegyezik a régi készülék típusával, kivéve, ha az új gázfogyasztó készüléket kizárólag a vele együtt tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő- hozzávezető rendszer elemeivel szerelik, és a helyiség- levegőtől független üzemben (C típ.) helyezik üzembe a készülék gyártójának vonatkozó útmutatása alapján;
– az új gázfogyasztó készülék csak egyedi önálló égéstermék-elvezető berendezésbe csatlakoztatható.

Regisztrált kivitelező
Mestervizsgával és műszaki-biztonsági felülvizsgálati jogosultsággal rendelkező gázszerelő, akit a területileg illetékes földgázelosztási engedélyes külön nyilvántartásba vett.

Egyszerűsített készülékcsere bejelentése az illetékes földgázelosztói engedélyesnek
A kivitelezést követően a földgázelosztói engedélyes által meghatározott módon tett bejelentés.

a felelősségi mátrix
A szerzőt és munkatársait a 2008. évi Kémény Konferencia határozatban kérte   fel a Felelősségi Mátrix kidolgozására, és egyes gázipari tevékenységeknél   elemzések és szabályozások alkalmazhatósági vizsgálatára. Ennek egyik   meghatározó példáját mutatja be a szerző az egyszerűsített gázkészülék-csere   elemzésénél, amelyből jól látható, hogy a biztonságtechnikai elvárások és   követelmények maradéktalan betartása mellett a felelősségek pontos   meghatározásával egy ismert folyamat hogyan egyszerűsíthető, jelentősen   csökkentve ezzel a megvalósítás időtartamát.
Dr. Chappon Miklós, az MMK Épületgépészeti Tagozat elnöke

A bejelentési nyomtatvány
A nyomtatvány esetében fontos, hogy egyértelműen rögzítse a felelősségvállaló személyét, mert a gázszerelés személyes felelősséghez kötött tevékenység. Ugyanakkor lehetőséget kell adni a céges adatok szerepeltetésére is, amenynyiben a gázszerelő valamilyen cég nevében végzi a szerelést. Ez azért fontos, mert lehet, hogy a felhasználó nem is ismeri név szerint a gázszerelőt, hanem egy kivitelező céget bíz meg a munkával, és az ügyvezetőt vagy a cég nevét tudja a későbbiekben beazonosítani. Fontos a munkavégzés helyének pontos rögzítése, amelyet az egyértelmű azonosítás miatt javasolunk egy olyan azonosítóval is kiegészíteni, amely a földgázelosztói engedélyes informatikai rendszerében egyértelműen beazonosítja a felhasználási helyet. Ez lehet a javasolt gázmérő gyári száma, vagy akár a fogyasztási hely azonosítója stb. A nyomtatvány második felében a konkrét munkavégzésre vonatkozó műszaki adatokat lehet kitölteni, ahol mind a le-, mind a felszerelt készüléket fel kell tüntetni, annak érdekében, hogy ellenőrizhető legyen a gyorsított eljárás alkalmazhatósága. A gázkészülék légellátásával foglalkozó résznél a kivitelezőnek pár szóban le kell írnia, hogy a cserélt készüléknek hogyan van biztosítva a légellátása (például saját levegő-bevezető csövön keresztül, x db XYZ típusú légbevezető elemen keresztül stb.). Amennyiben kéményes készülék kerül beépítésre, úgy a nyomtatványon lehetőség van feltüntetni a megfelelő minősítésű kéményvizsgálati jegyzőkönyv számát. Amennyiben a kivitelező tervező vagy szakértő segítségét vette igénybe, úgy azok adatainak megadására is lehetőség van, ami természetesen csak abban az esetben elfogadható, ha az érintett aláírásával igazolja ezt a nyomtatványon. A nyomtatvány alsó részén található a kivitelező nyilatkozata, amelyben nyilatkozik a szerelés szakszerűségéről és megfelelőségéről, a bizonylat rendelkezésre állásáról, a tömörségellenőrzés sikerességéről. Továbbá nyilatkozik arról, hogy a készülék biztonságtechnikailag és munkavédelmileg megfelelő, és hogy a felhasználót kioktatta a gázkészülék használatáról. A gázszerelő aláírásán túl szükséges az üzembe helyezőé is, annak érdekében, hogy igazolja az üzembe helyezés tényét és szakszerűségét. A felhasználó aláírása szintén elengedhetetlen annak érdekében, hogy igazolja a kivitelező munkáját, és azt, hogy az oktatás és a szükséges dokumentumok átadása megtörtént. A nyomtatvány kiváltható egy internetes felületen történő bejelentéssel is, ahol részletesebben lehet specifikálni az elvégzett szerelést, ugyanakkor nagyobb számítástechnikai ismereteket igényel a kivitelezőktől, és meg kell oldani az elektronikus aláírás és hitelesítés kérdését is.

Összefoglalás
Ezen összeállításunkban megvizsgáltuk, hogy a felhasználói berendezések létesítési előírásai a felelősségek maradéktalan betartása mellett hogyan alkalmazhatók készülékcsere esetén, van-e lehetőség a folyamat egyszerűsítésére, és a tevékenységnek van-e jogszabályi háttere. Megállapítottuk, hogy a felelősségek átcsoportosításával az érvényes jogszabályi kerekeken belül a gázkészülék-csere folyamata jelentősen egyszerűsíthető, a megbízón és a megbízotton, azaz a felhasználón és a regisztrált kivitelezőn kívül más közreműködőktől csak esetenként függ, így a munkavégzés időtartama jelentősen megrövidül, teljesítve ezzel a felhasználó jogos elvárásait, csökkentve a fekete szerelések „szükségességét”. Hogy e tervezet ne csak szép vágyálom maradjon, arról az eddigi események gondoskodtak. A Magyar Gázipari Egyesülés, amely a legnagyobb gázszolgáltatókat tömörítő szervezet, Rendszerüzemeltetői Bizottsága megtárgyalta és elfogadta a tervezetet, és továbbította azt a GMBSZ felett bábáskodó munkabizottságnak. Több mint megalapozott remény, hogy az idén ősszel kijövő legújabb GMBSZ-módosítás már tartalmazni fogja a fentiek szerinti egyszerűsített gázkészülék-cserét, és nem sokkal ezután, midőn a gázszolgáltatók kidolgozzák saját belső alkalmazási eljárásukat, a gyakorlatban is életbe léphet.

írta: Fülöp Lajos

2011.09.12 16:47

Szakmai...

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..